Waar gaat het zondag over?

Cyclus 'Vruchten van de Geest' - 24 mei t/m 12 juli 2020

Inleiding

door Elise Rommens-Woertman

Hierheen, Adem,
steek mij aan
stuur mij uit jouw verste verten golven licht.
Welkom armeluisvader,
welkom opperschenker,
welkom hartenjager.

liefste zielsbewoner,
mijn vriend, mijn schaduw.
Even rusten voor tobbers en zwoegers,
voor krampachtigen een verademing,
ben je.
Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond van mijn hart,
jou zo vertrouwd.
(Pinksterlied van Oosterhuis)

Geloven in het gewone leven in de tijd van Pinksteren, het alledaagse leven zien als een bezield leven waarin de Geest ons aanwakkert. In deze tijd van het Coronavirus is dat minstens paradoxaal te noemen. Want ons gewone leven is in korte tijd volledig op zijn kop gezet: Opeens een periode het grootste deel van de tijd thuis, waardoor het alleen zijn wel erg stil en geïsoleerd wordt of het samenleven met anderen in een huis extra intens en beklemmend kan aanvoelen. Angst om de gezondheid van jezelf of dierbaren, angst om de toekomst van je studie of werk. Het communiceren over afstand, niet fysiek nabij kunnen zijn bij de mensen met wie je je verbonden weet, voelt onnatuurlijk en onmachtig aan. Het laat tegelijk zien hoe waardevol het gewone leven is voor de meeste mensen, hoe het ruimte en geborgenheid biedt om ons te verbinden aan elkaar, tot bloei te komen, van nut en betekenis te zijn, te genieten van schoonheid.

Ook in het ongewone gewone leven vieren we het Pinksterfeest als geloofsgemeenschap van zoekende mensen. In het voetspoor van al die mensen die de eeuwen door in wisselende omstandigheden Gods nabijheid hebben gezocht. Nadat Jezus veertig dagen door de dood heen getuigde van het nieuwe leven dat onstuitbaar doorbrak, tot aan zijn hemelvaart, vieren we tien dagen later Pinksteren. De leerlingen van Jezus hebben zich tien lange dagen opgesloten in huis, vanwege hun onrust en angst, het niet meer weten hoe het nu verder moet. Dan gaat de wind waaien, de deuren gaan open, ze ervaren dat Gods levensadem ons bezielt en inspiratie geeft, goede moed om de wijde wereld in te trekken. Binnenkort zal er een suggestie volgen voor een cycluslied.

Zondag, 24 mei

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Liefde
Lezing: Galaten (5: 13 e.v.)

In de brief aan de Galaten (5: 13 e.v.) worden de gaven van de Geest genoemd: De levensadem van de Eeuwige houdt ons gaande op onze wegen, in de vorm van vreugde, vrede, geduld, trouw, goedheid, zelfbeheersing en vriendelijkheid: Niet om onze eigen directe verlangens te vervullen, maar om ons in te voegen in de stroom van liefde die ons draagt. Om zo als vrije mensen te leven, in alle hoogte- en dieptepunten van het leven, in alle gewone dagen.

Zondag, 31 mei Pinksteren mmv. Janskoor

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Vreugde
Lezing: Handelingen 2: 1-13

Op het feest van Pinksteren lezen we uit het boek Handelingen. Vreugde is een van de gaven van de Geest. Het genieten van al het goede dat wij om niet ontvangen, het plezier als iets na vaak proberen en veel geploeter lukt, het niet voor vanzelfsprekend nemen van de mensen om ons heen, van de natuur die groeit en bloeit elk jaar opnieuw. De vreugde krijgt een extra dimensie door wat eraan vooraf ging: De leerlingen zaten vanaf Hemelvaart tien dagen binnen, uit angst hadden ze zichzelf opgesloten, lieten zij zichzelf niet zien, lieten ze de ander niet binnen.

Vreugde als levenshouding, als manier van kijken die we ons steeds opnieuw in kunnen oefenen. Hoe zou dat zijn voor de leerlingen met Pinksteren? Zij gaan met Jezus hun weg. Voor hen is die weg ook steeds opnieuw ook verrassend, anders, confronterend is. Leven in vertrouwen betekent ook je laten ontregelen, op weg gaan op de momenten dat je liever de luiken dicht houdt, je afstemmen op wat een ander vraagt en nodig heeft. Hoe beleven wij die vreugde met Pinksteren?

Zondag, 7 juni

Voorganger: Thea Peereboom
Thema: Vrede
Lezing: Psalm 4

In veel kloosters wordt psalm 4 elke avond gezongen of gebeden tijdens de completen, de dagsluiting. Een gebed om in vrede je neer te kunnen leggen, om te kunnen slapen. God laat ons wonen in een vertrouwd en veilig huis. In vrede leven heeft te maken met je veilig en geborgen voelen, verzoend met dat wat was, niet zal zijn. Aan het begin van psalm 4 wordt God ook aangeroepen als degene die recht doet. Wat betekent vrede voor ons, waar zien wij sporen van recht en vrede in onze wereld? Hoe verzoenen wij ons met de dag, en vertrouwen wij ons toe aan de slaap?

Zondag 14 juni Doopzondag mmv. Janskoor

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Geduld
Lezing: Genesis 29: 21-28

Een van de vruchten van de Geest is ‘geduld’. Geduld als oefening in het wachten. Als kunst om onze reacties, onze directe verlangens en oordelen opschorten en kijken wat er gebeurt. In het verhaal uit Genesis wordt Jakobs geduld dubbel op de proef gesteld. Zeven jaar moet hij werken voor Laban voordat hij mag trouwen met de vrouw naar zijn hart. De dag na de bruiloft blijkt hij niet met Rachel, maar met Lea getrouwd te zijn. Nog eens zeven jaar moet Jakob geduld oefenen om uiteindelijk met Rachel zich te kunnen verbinden.

Wie kinderen mag opvoeden, leert op een hele ander manier wat geduld betekent. Soms vraagt het krijgen van kinderen al veel geduld en uithoudingsvermogen. Vroeger of later is het opvoeden van kinderen ook een oefening in geduld: Leren vertrouwen dat het kind zijn/haar eigen weg gaat, en dat dat goed is, ontdekken wanneer je als ouder kunt bijsturen of juist ruimte moet geven, geduld met jezelf en je partner in je nieuwe rol als ouder, geduld op de moeilijke momenten waarin niet lijkt te weten wat je moet doen. Op welke momenten in ons leven hebben wij geduld moeten oefenen? Hoe doe je dat? Welke zin en betekenis ligt daarin verscholen?

Zondag 21 juni Roze Zondag

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Trouw
Lezing: Deuteronomium 6: 4-13

‘Trouw zijn’ is een van de gaven van de Geest, en een leidraad in de oerverhalen in de Bijbel. Trouw van God die aanwezig is bij al wat leeft, die als onderstroom van Liefde ons gaande houdt. Trouw van mensen die voor elkaar een bron van levensvreugde zijn, trouw aan onszelf, om te worden wie we ten diepste zijn, niet meer door angst ons laten beknotten of overschreeuwen. In Deuteronomium wordt die trouw geconcretiseerd door steden, voorraden, regenputten, olijfbomen en wijnstokken die wij niet zelf hebben gebouwd en aangeplant, maar waar we wel in overvloed van mogen leven. De woorden van de Eeuwige zijn daarin een leidraad. Hoe geven wij vorm aan ‘de gave van de trouw zijn’ in ons leven? Hoe zijn we daarin van betekenis voor anderen?

Zondag 28 juni mmv. Janskoor

Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Goedheid
Lezing: Matteus 5: 43-48

Ook goedheid is een van de vruchten van de Geest, en een begrip dat op veel plekken in de Bijbel voorkomt. In de psalmen is het vaak Gods goedheid die bezongen wordt, die te maken heeft met trouw zijn, het goede in de mensen naar boven halen, iemand tot bloei laten komen, terugbrengen in het land van de levenden. Leven vanuit goedheid heeft dan ook daarmee te maken: elkaars geluk voor ogen houden, leven in eenvoud, zonder verborgen agenda’s en dubbele boodschappen.

Zondag 5 juli

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Zelfbeheersing
Lezing: 1 Korintiërs 9: 24-27

Paulus spoort zijn luisteraars aan om enige mate van zelfbeheersing aan te houden. Hij doet dat met een bekende sport al in zijn tijd, die van de hardloopwedstrijden. In de Griekse wereld waarin hij leefde, was ‘zelfbeheersing’ een belangrijke deugd, die getraind kon worden door ons verstand.
Paulus gaat daarin mee, en geeft er tegelijk een eigen draai aan: wij lopen niet voor onszelf, maar vanuit Gods liefde. Het is de liefde die ons vervult en van waaruit wij op weg mogen gaan. Zelfbeheersing niet omwille van onszelf alleen, maar van de verbinding met onze wereld, met alles wat ademt en leeft. Hoe kijken wij aan tegen het begrip ‘zelfbeheersing’? wat is daarin voor ons van belang?

Zondag 12 juli Kerk op verhaal-viering

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Vriendelijkheid
Lezing: Lukas 19: 1-10

Wat is vriendelijkheid eigenlijk? Wanneer ben je nu vriendelijk voor iemand anders? Op welk moment heb je ervaren dat iemand vriendelijk was voor jou? Zacheus is geen aardige man. Hij was rijk ten koste van arme mensen geworden. Niemand wilde bevriend met hem zijn. Dan komt Jezus in zijn stad aan, hij wil hem zien, en klimt in een boom. Hoog en veilig weggestopt, alleen. Jezus ziet Zacheus zitten, spreekt hem vriendelijk aan, wil bij hem in huis komen. Dat is een kantelpunt in zijn bestaan. Door die vriendelijkheid van Jezus wordt hij in zijn ziel geraakt. Zacheus geeft viervoudig terug wat hij onterecht heeft genomen van anderen. Het laat iets oplichten van de kracht die schuilgaat achter vriendelijkheid, het werkelijk zien, je laten zien, in beweging komen.

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Boerhaaveplein 199, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
website@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.