Diaconie

De diaconie-commissie van de EUG houdt zich onder het motto ‘Iedereen diaken’ samen met de gemeenteleden bezig met zorg voor mensen binnen en buiten de kerk.

Wij doen dit vanuit de gedachte dat iedereen evenveel waard is en evenveel liefde en hulp verdient.

Om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.

Huub Oosterhuis (uit 'De aarde bewonen')

De visie van de diaconiegroep van de Janskerkgemeente

Andere gemeenteleden vragen soms waar wij voor (be)staan en wat ons zelfbeeld is. Onze visie staat hieronder, als antwoord op drie vragen.

Paul Norbart (voorzitter), Bernadette van Dijk, Harm Ernst Schut, Monique Geerdink en Evert Bloemen.

 

 

Wat is onze diaconie?
 • Diaconie betreft inzet vanuit de gemeente voor wie kwetsbaar is en bescherming en hulp wil. In het bijzonder als er geen andere hulp is.

 • Diaconie is een van de functies van de Janskerkgemeente, naast pastoraat, bezinning, liturgie en opbouw van de gemeenschap. Daarbij is het motto ‘iedereen diaken’; dat wil zeggen dat de diaconiecommissie, samen met de gemeenteleden, invulling en uitvoering geeft aan de zorg voor mensen.

 • Omzien naar elkaar is een kernwaarde in ons gelovig leven, waarbij iedereen evenveel waard is en evenveel liefde en hulp verdient. Dit geldt zowel voor de mensen in de eigen gemeente als voor mensen daarbuiten.

 

Wat zijn onze taken?

Onze taken zijn:

  • Collecteren.

  We bepalen welke goede doelen we willen steunen in de komende periode. Dit doen we voor een periode van minimaal een jaar. Daarbij verspreiden we informatie over de doelen en zorgen ervoor dat de ontvangen giften bij de beoogde doelen terecht komen.

  • Diaconale steun.

  Dit houdt in dat we oog en oor hebben voor vragen in (en buiten) de gemeente met betrekking tot aandacht, armoede, nood en hulp, zowel materieel als immaterieel. Daarvoor zijn we zichtbaar, vindbaar en goed benaderbaar. Met heldere procedures voor het omgaan met hulpvragen en met kennis over de mogelijkheden voor hulp in Utrecht.

  • Noodhulp.

  Dit is een specifiek onderdeel van diaconale steun in reactie op directe en urgente nood. Vragen om hulp worden snel en efficiënt beoordeeld en afgehandeld, zo nodig in overleg met de consulent van de Protestantse Diaconie Utrecht.

  • Betrokkenheid gemeente vergroten.

  Dit betekent dat we gemeenteleden oproepen om medewerking te verlenen, we geven duidelijke informatie en organiseren zo nodig mogelijkheden voor betrokkenheid.

  • In contact.

  Bij onze taken werken we waar mogelijk samen met anderen. Dit doen we met zowel de doelgroep zelf als met reguliere hulpverleners, diaconieën in andere wijken en op stedelijk niveau met andere kerkgenootschappen.

  Wat zijn onze activiteiten?

  Verder zijn onze activiteiten in 2018:

  • Collectes voor goede doelen

  We bepalen als Oecumenische Janskerkgemeente zelf welke goede doelen we willen steunen middels de zondagse collectes, in afwijking van de meeste andere kerkgemeenten. Drie zondagen per maand gaat het geld naar een maatschappelijk doel dat de diaconiecommissie vaststelt. We vragen daarbij altijd input van gemeenteleden. Dit biedt mensen de kans om ambassadeur te zijn van een goed doel waar iemand bij betrokken is. We letten op een spreiding van doelen over de thema’s hulpverlening, vrede, gerechtigheid, milieu, interculturele samenleving, onderwijs en oecumene. We spreiden de doelen ook over projecten in Utrecht, in Nederland en in de rest van de wereld. In ons financieel jaarverslag kun je meer lezen over de goede doelen die zijn gesteund. Je kunt dit opvragen via secretariaat@janskerkgemeente.nl.

  • Noodhulp

  De Oecumenische Janskerkgemeente heeft een noodfonds. Aanvulling van dit noodfonds gebeurt zo nodig door middel van collectes. Het noodfonds is bedoeld voor snelle en dringende financiële steun die je bij gemeentelijke instanties niet kunt krijgen. Een beroep op het noodfonds kan iemand zelf doen. Het kan ook lopen via pastores en gemeenteleden. Het gaat om kleine bedragen van maximaal 100 euro, als tijdelijke en aanvullende hulp. Hulp kan vaak op korte termijn tot stand komen. Aanvragen worden beoordeeld door minimaal twee personen van de diaconiecommissie. Soms is een toelichtend gesprek nodig. We werken zonder onderscheid des persoons en het verzoek en de hulpvrager blijven vertrouwelijk. Voor grotere bedragen en in complexe situaties wordt in de regel contact gelegd met de stedelijke diaconie en andere wijkdiaconieën.

  • Diaconale steun

  Gemeenteleden en de diaconiecommissie krijgen ook niet-materiele hulpvragen van individuen. Denk hierbij aan zaken als: wegwijs maken, praktische klussen, hulp tijdens ziekte, ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp of steun. Leden van de diaconiecommissie reageren snel op deze vragen met advies en steun. En als er naast aandacht, verwijzen en samenwerken ook wat geld nodig is kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds.

  • Bewustwording en zichtbaarheid

  De diaconiecommissie vraagt aandacht voor haar activiteiten door middel van de aankondigingen van collectes tijdens de diensten, in de nieuwsbrief en via artikelen in Wijs. We kunnen niet zonder bondgenoten, zowel in financiële zin als in de zin van ideeën en acties ten behoeve goede doelen of doelgroepen die steun en aandacht kunnen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: de Kerstpakketten actie van Stichting Present, kaartenactie voor mensen die een groet kunnen gebruiken, bloemengroet naar detentiecentrum voor ongedocumenteerden en inzamelingen van voedsel en kleding. In de afgelopen jaren hebben we vanuit de diaconiecommissie ook aangesloten bij initiatieven van andere kerken of organisaties. Soms starten we zelf een actie, en proberen daar dan andere kerken bij te betrekken.

  Samenwerking
   

  We vinden het als diaconiecommissie erg belangrijk om samen te werken met andere kerken in de stad Utrecht. Zo staan we er niet alleen voor en kunnen we thema’s in gezamenlijkheid aanpakken.

  Daarom participeren we in een aantal netwerken.

  Protestantse Diaconie Utrecht

  Het PDU is het orgaan van alle stedelijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Utrecht. Een aantal keren per jaar vergaderen we samen om kennis uit te wisselen, stedelijk beleid vast te stellen en na te denken over nieuwe ontwikkelingen.

  Diaconaal Platform Utrecht
  Het Diaconaal Platform Utrecht is een platform waarin maatschappelijke organisaties en Utrechtse kerken uit alle stromingen verenigd zijn. Het is gericht op het bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen in Utrecht. De bedoeling is om zoveel mogelijk samen te werken met de gemeente Utrecht en andere organisaties.
  OMDUW

  Omdat we kerk in de binnenstad zijn, is OMDUW voor ons een belangrijke partner. Het is een samenwerkingsverband van zo´n 20 Utrechtse kerken. OMDUW biedt ondersteuning aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, zoals dak- en thuislozen.

  Stichting Present Utrecht

  Stichting Present Utrecht mobiliseert groepen vrijwilligers uit kerken en studentenorganisaties om zich in te zetten voor concrete hulp aan stadsgenoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van klussen bij hulpbehoevenden of activiteiten met zieken en ouderen. De diaconiecommissie steunt dit werk door te helpen bij promotie en door incidenteel aan te sluiten bij stadsbrede acties. Zo doen wij jaarlijks mee met het samenstellen van kerstpakketten voor minima in de stad.

  Contact

  Wil je een goed doel of een project onder de aandacht brengen in de Janskerkgemeente, heb je een hulpvraag, wil je meer informatie over onze activiteiten of wil je meedraaien in de diaconiecommissie? Neem dan met ons op: diaconie@janskerkgemeente.nl.

  De diaconiecommissie bestaat uit de volgende leden:

  Paul Norbart (voorzitter), Bernadette van Dijk, Harm Ernst Schut, Monique Geerdink en Evert Bloemen.

  Utrecht, januari 2023

   

  Contact

  Vieringen
  Janskerkhof 26, Utrecht
  zo. @ 11.00 uur

  Secretariaat
  Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
  ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

  Telefoon & Mail
  06 461 477 28
  secretariaat@janskerkgemeente.nl

  Website en social media
  06 343 15 967
  publiciteit@janskerkgemeente.nl

  Blijf in contact

  Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
  de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

  Abonneren nieuwsbrief

  * indicates required