Thema: Imitatio Christi – heilig spel
Voorganger: Kees van der Zwaard
Lezing: Efeze 4:15-17; 4:25 – 5:2

Veel vertalingen vertalen Efeze 5:1 met (een variant op) ‘weest navolgers van God’.
Tom Naastepad vertaalt dit vers met ‘weest dan schouwspelers van God’. Weest Gods acteurs. Het griekse woord is ‘mimètai’. Daar hoor je het woord mime in. Het is de enige keer dat het in de Nieuw-Testamentische brieven wordt gebruikt.
Leg daar Shakespeare naast:
All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.
(Alles is theater. En allen, man of vrouw, acteurs – meer niet. Ze komen op, gaan af, en vele rollen vervult elkeen gedurende zijn leven, zeven bedrijven lang. Gerrit Komrij)

De vraag komt op: welk heilig spel spelen wij? Welke rol in welke Divina Commedia, Goddelijke Komedie? En zijn wij werkelijk anders dan de autonome, seculiere wereld om ons heen?
Paulus gebruikt het lichaam als beeld voor de kerk, een lichaam dat opgroeit in en door liefde. Welke rol speelt dat lichaam – wij als gemeente – op het toneel van onze samenleving? Is het zichtbaar, hoorbaar, voelbaar?