GEMEENTE

Onse Brose Aarde wat onder die universum uitstrek,
laat U Bestaan vir ons heilig word,
laat ons U sien as ’n koninkryk,
laat ons U oppas,
U ganse oppervlakte
net soos ook U dieptes.
U gee ons elke dag
ons daaglikse lig, getemperde water, fotosintese en brood
maar ons besoedeling kan U nie vergeef nie,
ook nie ons mishandeling en vernietiging van mekaar nie;
lei ons in die versoeking om U bo alles lief te hê
U te verlos van alle etterende ontering.
Want aan U behoort dié punt in die heelal
en sy krag, sy oorvloed en heerlike ewewig tot
in die oneindigheid.

O vergeef ons onse skulde

en wees ons genadig.

PRIESTER

Gaan in vrede en verheerlik die Broosheid van die Lewe.
Gaan heen en verkondig die himne van Water,
Die pag van die Aarde, en alles wat volhoubaar daarin, daarop en daaruit bestaan.
Gaan heen, word Versorgers van die Aarde en skouer die Juk van Kosbaarheid.
Amen

asem… asem… asem… asem… asem… asem…

Vertaling (Robert Dorsman en Jan van der Haar):

GEMEENTE

Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw Bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want u behoort dit punt in het heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot
in de oneindigheid.

O vergeef ons onze schulden
en wees ons genadig.

PRIESTER
Ga heen in vrede en verheerlijk de Broosheid van het Leven.
Ga heen en verkondig de hymne van Water,
het rentmeesterschap over de Aarde en alles wat daarin, daarop en
daaruit duurzaam bestaat.
Ga heen, word Verzorgers van de Aarde en tors het Juk van Kostbaarheid.

Amen

adem… adem… adem… adem… adem… adem… 

Antjie Krog
Uit: Broze Aarde – Een mis voor het universum (2020)